SWANBAY - LA MAISON (ZONE 4)

D-VILLA (Song lập)

  • Diện tích đất: 8x20m
  • Diện tích sử dụng: 226,85m2

SMALL VILLA (Đơn lập)

  • Diện tích đất: 16x20m
  • Diện tích sử dụng: 280,91m2

BIG VILLA (Dinh thự)

  • Diện tích đất: 18x30m
  • Diện tích sử dụng: 327,26m2